0500 352 038 reijo@reijoruohola.fi

Tietosuojaseloste

Tmi Reijo Ruohola asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Reijo Ruohola
Yhteystiedot:
Kangaskatu 28 B
15850 Lahti

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Reijo Ruohola
Kangaskatu 28 B
15850 Lahti
0500 352038
reijo@reijoruohola.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava
Reijo Ruohola
Kangaskatu 28 B
15850 Lahti
0500 352038
reijo@reijruohola.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä on asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden tietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
– Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat asiakassuhteen hoitaminen sekä palveluistamme ja niihin liittyvistä asioista kertominen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
– Nimi
– Osoite
– Sähköposti
– Puhelinnumero

Asiakastiedot
– Yhteystietokanta
– Puhelinkontaktit
– Käynnit
– Tarjoukset
– Tilaukset

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Tmi Reijo Ruohola
Kangaskatu 28 B
15850 Lahti
tai
reijo@reijoruohola.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida
poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä
tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §)
määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa
ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim.
asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai rekisteröidyltä
itseltään verkkolomakkeen kautta, puhelinkeskusteluissa sekä tapaamisissa. Kyseessä on yksityisesti
ylläpidetty tietolähde.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi Reijo Ruoholan ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
– NoNews
– MailChimp

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Tmi Reijo Ruoholan työntekijät. Henkilötietojen käsittelyä hoitavat myös NoNews ja Huippumyyjät Oy.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

×

Voinko olla avuksi?

Suora linja Reijo Ruoholalle palvelee WhatsApin käyttäjiä. Voit myös lähettää viestin 0500 352 038 tai sähköpostia reijo@reijoruohola.fi.

× WhatsApp Reijo